Lovgivning og relevante links

Børnehus Midt er som de øvrige børnehuse i Danmark forankret i en række lovgivningsmæssige initiativer, herunder Lov om Social service, Bekendtgørelse om børnehuse og Overgrebspakken.

Splitter

Ved viden eller mistanke om et overgreb mod et barn eller unge under 18 år, skal kommuner til brug for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50 b, benytte børnehuset i deres region. Dette gælder i sager, hvor kommune, politi og/eller sundhedsvæsen er involveret i sagen jf. Bek. om børnehuse § 1. 

Myndigheder og fagpersoner der inddrages i en konkret sag i Børnehus Midt, har mulighed for at udveksle relevante oplysninger om den konkrete sag jf. SEL § 50 c. Muligheden for at udveksle oplysninger indbyrdes, benyttes blandt andet i Børnehus Midt for at beskytte og skåne barnet eller den unge, for at skulle videregive oplysninger og gentage fortællingen om hændelsesforløb, fysiske skader og oplevelsen af situationen.

I efteråret 2012 afsatte satspuljepartierne 268 mio. kr. til en samlet indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb i årene 2013 – 2016 (Overgrebspakken). Overgrebspakken består af omfattende lovgivningsændringer, der trådte i kraft 1. oktober 2013 og en lang række centrale initiativer til understøttelse af lovgivningen. Deriblandt oprettelsen af børnehusene i Danmark.

Ved behov for yderligere oplysninger, se nedenstående:

  • Lov om Social service, kap. 11 (BEK. nr. 150 af 16/02/2015 - Link til retsinformation HER
  • Bekendtgørelse om børnehuse (BEK. nr. 1153 af 01/10/2013 - Link til retsinformation HER
  • Vejledning om særligstøtte til børn og unge, og deres familier - vejledning nr. 3 til Lov om Social service, kap. 27 (Vej.nr. 9007 af 07/01/) . Link HER
  • Etablering af børnehuse i Danmark - styrkede rammer for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn, oktober 2012 (PDF) - Link HER
  • Vejledning om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politi og anklagemyndigheden samt børnehusene, oktober 2013 (PDF) - Hent publikation HER
  • Rapport fra Ekspertpanel om overgreb mod børn, juni 2012 (PDF) - Link HER
  • Overgrebspakken - Link HER
  • Information om overgreb finde på Socialstyrelsens hjemmeside - Link HER
  • Faglige beskrivelser på Socialstyrelsens hjemmesiden - https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-danske-bornehusmodel

Download

 Den Danske Børnehusmodel. Faglige beskrivelser af indsatserne i de danske børnehuse

Download her