Lovgivning og relevante links

Børnehusene i Danmark er forankret i en række lovgivningsmæssige initiativer herunder lov om social service, bekendtgørelse om børnehuse og overgrebspakken.

Splitter

I efteråret 2012 afsatte satspuljepartierne 268 mio. kr. til en samlet indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb i årene 2013 – 2016 (Overgrebspakken). Overgrebspakken består af omfattende lovgivningsændringer, der trådte i kraft 1. oktober 2013 og en lang række centrale initiativer til understøttelse af lovgivningen. Deriblandt oprettelsen af børnehusene i Danmark.

Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunen til brug for den børnefaglige undersøgelse jf. § 50 b i lov om social service, benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet.                                   Dette gælder i sager, hvor der, udover kommunen, er mindst en anden sektor involveret, eksempelvis politi eller sygehusvæsen (jf. bekendtgørelse om børnehuse § 1).

Myndigheder og fagpersoner, der inddrages i en konkret sag i børnehuset, har mulighed for at udveksle oplysninger i den konkrete sag jf. servicelovens § 50 c. Denne mulighed for at udveksle oplysninger indbyrdes, benyttes i børnehuset af hensyn til barnet eller den unge, for at beskytte og skåne barnet eller den unge fra selv at skulle videregive oplysninger og eksempelvis skulle fortælle om hændelsesforløb, fysiske skader eller oplevelsen af sin situation, gentagne gange.